Rekisteröidy Kirjaudu
 • Etusivu
 • Tuotteet
 • Toimittajat
 • Tuotteet
 • Maitotaloustuotteet, kananmunat
 • Lihat, lihavalmisteet
 • Kalat, äyriäiset
 • Leipomotuotteet
 • Hedelmät, marjat, kasvikset
 • Kasviperäiset tuotteet
 • Valmisruoat
 • Juomat
 • Jäätelöt
 • Kuivat elintarvikkeet, säilykkeet
 • Snacks, makeiset
 • Keittiö, kattaus, hygienia
 • Toimittajat
 • Atria Suomi Oy
 • Froneri Finland Oy
 • HKScan Finland Oy
 • Saarioinen Oy
 • Snellman Pro
 • Valio Oy
 • Näytä kaikki
Tietoa palvelusta

Käyttöehdot

VALO Tilauspalvelu™ käyttöehdot

 1. Palvelu ja käyttöehtojen hyväksyminen

  1. Valio Oy, Y-tunnus 0116297-6, PL 10, 00039 VALIO (”Valio”) tarjoaa ja pitää yllä VALO Tilauspalvelu™ -nimistä palvelua, jonka kautta yritysasiakkaat voivat tilata Valion sekä Valion kumppaneiden tuotteita (”Palvelu”).
  2. Rekisteröitymällä Palvelun käyttäjäksi ja käyttämällä Palvelua asiakas sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Nämä käyttöehdot muodostavat sitovan sopimuksen Valion, Asiakkaan ja Loppukäyttäjän välillä.
 2. Määritelmät

  1. “Palvelu” on määritelty edellä kohdassa 1.1.
  2. ”Asiakas” tarkoittaa Palvelua käyttäviä tahoja, joilla on y-tunnus. Asiakkaat voivat olla Valion tai sen kumppaneiden sopimusasiakkaita tai yksittäisiä tilauksia tekeviä yrityksiä, joilla ei ole erillistä, Palvelun käyttöehtojen ulkopuolista sopimusta Valion tai Valion kumppaneiden kanssa.
  3. “Oikeudet” tarkoittavat kaikkia omistus- ja immateriaalioikeuksia, mukaan lukien muttei kuitenkaan rajoittuen patenttioikeudet, tekijänoikeudet, tavaramerkkioikeudet sekä mitkä tahansa muut vastaavat aineettomat oikeudet, kuten liikesalaisuudet ja tietotaito.
  4. ”Loppukäyttäjä” tarkoittaa luonnollista henkilöä, joka käyttää Palvelua Asiakkaan lukuun. Loppukäyttäjä vastaa siitä, että sillä on oikeus tai valtuutus sitoutua näihin ehtoihin ja käyttää Palvelua Asiakkaan puolesta.
 3. Palvelun tuottamista ja käyttöä koskevat ehdot

  1. Valio tuottaa Palvelun ammattitaitoisesti ja huolellisesti Valion omien työskentelytapojen ja prosessien mukaisesti. Ottaen huomioon Palvelun luonteen ja sisällön, Valio ei kuitenkaan takaa, että (i) Palvelu toimisi häiriöittä; tai (ii) Valion kumppaneilta Palvelun tuottamiseksi kerätty tuoteinformaatio olisi virheetöntä, täydellistä, reaaliaikaista tai aina saatavilla. Valio ei myöskään muutoin takaa Palvelussa olevien tietojen oikeellisuutta tai luotettavuutta. Tuotteiden hinnat, kuvat, tuotetiedot, saatavuus ja kaikki muu Palvelussa oleva aineisto julkaistaan ilman takuuta. Valio ei vastaa Palvelussa olevien tietojen mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
  2. Palvelussa ilmaistut tiedot eivät muodosta sitovaa tarjousta.
  3. Valiolla on oikeus muuttaa ja kehittää Palvelua, mukaan lukien oikeudet; (i) muuttaa, poistaa ja lisätä Palvelun komponentteja ja toiminnallisuuksia; sekä (ii) muuttaa Palvelun käyttöympäristöä koskevia vaatimuksia.
  4. Valiolla on oikeus keskeyttää Palvelun tuottaminen kohtuulliseksi ajaksi, jos se on tarpeen asennus-, muutos- tai huoltotöiden vuoksi. Valio pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle etukäteen edellä mainituista keskeytyksistä. Lisäksi Valiolla on oikeus estää Asiakkaan pääsy Palveluun, mikäli Asiakas käyttää Palvelua näiden käyttöehtojen vastaisesti.
  5. Asiakas vastaa laitteidensa, tietoliikenneyhteyksiensä, ohjelmistojensa ja tietojärjestelmiensä saattamisesta Asiakkaalle toimitettujen Palvelun käyttöympäristövaatimusten mukaiseksi omalla kustannuksellaan, sekä niiden toimivuudesta, tietoturvasta ja muista teknisistä ominaisuuksista.
  6. Asiakas vastaa Palvelun soveltuvuudesta Asiakkaan tarpeisiin sekä Asiakkaan Palvelun käytön perusteella itsenäisesti tekemistä liiketoimintapäätöksistä ja niiden seurauksista.
  7. Palvelun käyttämisen aloittaminen edellyttää, että Loppukäyttäjä on rekisteröitynyt Palveluun. Mikäli Asiakas on Palvelussa toimivan kumppanin tai Valion sopimusasiakas, rekisteröityminen vaatii kyseisen kumppanin antaman asiakasnumeron. Mikäli Asiakas ei ole näissä ehdoissa tarkoitetun kumppanin sopimusasiakas, rekisteröityminen vaatii ainoastaan y-tunnuksen. Rekisteröityessään Palveluun Loppukäyttäjä saa käyttäjätunnuksen, jonka avulla Loppukäyttäjä voi käyttää Palvelua Asiakkaan lukuun.
  8. Asiakas vastaa käyttäjätunnuksista, salasanoista ja muista sähköisistä tunnisteista, jotka mahdollistavat Palvelun käytön Loppukäyttäjien toimesta. Asiakkaalla on oikeus lisätä tai vähentää tunnisteiden määrää ilmoittamalla näistä muutoksista Valiolle. Loppukäyttäjille jaetut tunnisteet ovat henkilökohtaisia ja salassa pidettäviä. Selvyyden vuoksi todetaan, että Asiakas vastaa suhteessa Valioon kaikista Loppukäyttäjien tekemistä toimista ja laiminlyönneistä Palvelun käytön yhteydessä.
  9. Asiakas ja Loppukäyttäjä sitoutuvat olemaan käyttämättä Palvelua soveltuvien lakien, näiden käyttöehtojen tai Valion ohjeiden vastaisesti.
 4. Tuotteiden tilaaminen, toimitus, hinnat ja maksuehdot

  1. Valion omien tuotteiden tilauksiin, toimituksiin, hinnoitteluun ja maksuehtoihin sovelletaan Valion omia toimitusehtoja.
  2. Muiden kuin Valion tuotteiden toimituksiin sovelletaan Asiakkaan ja kulloinkin kyseessä olevan Valion kumppanin välistä keskinäistä sopimusta ja kumppanin toimitusehtoja. Osa kumppaneista toimittaa tuotteitaan Palvelun kautta ainoastaan sopimusasiakkailleen.
  3. Palvelussa on mahdollista suorittaa maksu verkkomaksuna. Verkkomaksamiseen sovelletaan verkkomaksupalvelua tarjoavan palveluntarjoajan ehtoja.
  4. Kukin Valion kumppani hinnoittelee Palvelun välityksellä tilattavat ja toimitettavat tuotteensa itsenäisesti.
 5. Oikeudet

  1. Kaikki Palveluun ja sen kautta välitettäviin tietoihin kohdistuvat Oikeudet kuuluvat Valiolle taikka kolmansille osapuolille. Asiakas saa ei-yksinomaisen, ei-siirrettävissä olevan ja rajoitetun käyttöoikeuden käyttää Palvelua omassa toiminnassaan näiden käyttöehtojen mukaisesti. Asiakas tai Loppukäyttäjä ei saa antaa kolmannelle osapuolelle käyttöoikeutta Palveluun.
  2. Asiakkaalla tai Loppukäyttäjällä ei ole oikeutta muokata, siirtää, kääntää tai muutoin muuttaa Palvelua tai osaakaan siitä, tai yhdistää Palvelua osittain tai kokonaan mihinkään toiseen ohjelmistoon tai purkaa, hajottaa tai takaisinmallintaa Palvelua, tai pyrkiä tekemään tällaisia toimia. Asiakkaalla tai Loppukäyttäjällä ei myöskään ole oikeutta tallentaa mitään haitallista tietoa tai materiaalia Palveluun (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, haitta- ja vakoiluohjelmat, vahingolliset skriptit tai koodit). Asiakas tai Loppukäyttäjä ei saa käyttää, kopioida, jakaa, jälleenmyydä tai muutoinkaan käyttää Palvelua tai mitään Valion immateriaalioikeuksia kaupallisiin tarkoituksiin.
 6. Vastuunrajoitusehdot

  1. Valio ei ole vastuussa välillisistä tai epäsuorista vahingoista.
  2. Valio ei ole miltään osin vastuussa Asiakkaan tai Loppukäyttäjän pääsystä Palveluun tai Palvelun käytöstä. Valio ei myöskään ole vastuussa tilauksista tai toimituksista siltä osin kuin niihin sovelletaan kumppanin tilaus- tai toimitusehtoja.
 7. Luottamuksellisuus

  1. Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisina kaikki Valiolta saamansa aineistot ja tiedot, jotka on merkitty luottamukselliseksi tai jotka on sellaiseksi ymmärrettävä. Asiakkaalla on oikeus käyttää luottamuksellista tietoa vain Palvelun käyttämiseksi näiden käyttöehtojen mukaisesti ja vain siinä määrin kuin se on tarpeellista edellä mainitut tarkoitukset huomioon ottaen. Edellä mainittu salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske aineistoa tai tietoa, (a) joka on yleisesti saatavilla taikka muuten julkista; tai (b) jonka Asiakas on saanut kolmannelta osapuolelta ilman salassapitovelvollisuutta; tai (c) joka oli Asiakkaan hallussa ilman Asiakasta koskevaa salassapitovelvollisuutta ennen tiedon saamista; tai (d) jonka Asiakas on itsenäisesti kehittänyt hyödyntämättä Valiolta saamaansa aineistoa tai tietoa; tai (e) jonka Asiakas on velvollinen julkistamaan tai paljastamaan lain, asetuksen tai muun viranomaismääräyksen tai oikeuden päätöksen perusteella.
 8. Tietosuoja ja evästeet

  1. Valio ja sen alihankkijat voivat käsitellä Palvelussa Asiakasta ja Loppukäyttäjää koskevia tietoja, mukaan lukien henkilötietoja. Palvelun tietosuojaselosteessa on kuvattu, miten Palvelussa kerätään ja käsitellään henkilötietoja. Henkilötietojen käsittelyn osalta noudatetaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.
  2. Palvelu hyödyntää evästeitä Palvelun toteuttamiseksi ja kehittämiseksi. Evästekäytännöissä ja Palvelun tietosuojaselosteessa on kuvattu tarkemmin, mitä evästeitä kerätään ja miten evästeitä hyödynnetään.
 9. Ylivoimainen este

  1. Valio ei vastaa viivytyksistä ja vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota sen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon sopimuksentekohetkellä ja jonka seurauksia se ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää tai voittaa. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan, näihin mitenkään rajoittumatta, sota, mellakka, toimivaltaisen siviili- tai sotilasviranomaisen antama käsky tai määräys, lakko, laiton työnseisaus, tulipalo tai tulva (yhdessä ”Ylivoimainen este”). Lakko, sulku, boikotti ja muu työtaistelutoimenpide katsotaan Ylivoimaiseksi esteeksi myös silloin, kun sopijapuoli on itse sen kohteena tai siihen osallisena.
  2. Valion alihankkijan viivästys katsotaan myös tässä kohdassa 9 tarkoitetuksi perusteeksi vapautua viivästyksiä ja vahinkoja koskevasta vastuusta, mikäli ne johtuvat alihankkijaa kohdanneesta Ylivoimaisesta esteestä eikä alihankintaa voida ilman kohtuuttomia kustannuksia tai ajanhukkaa hankkia muualta.
 10. Palvelun käyttöoikeuden päättäminen

  1. Asiakkaan Palvelun käyttöoikeus astuu voimaan, kun Loppukäyttäjä on rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi. Käyttöoikeus on näiden käyttöehtojen mukaisesti voimassa toistaiseksi. Sekä Valio että Asiakas voivat irtisanoa käyttöoikeuden päättymään yhden kuukauden irtisanomisajalla. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti.
  2. Käyttöoikeuden voimassaolo päättyy välittömästi, mikäli Loppukäyttäjä ei noudata näitä käyttöehtoja tai jos Asiakkaan ja Valion tai Valion kumppanin välinen sopimus päättyy.
  3. Valio pidättää oikeuden lopettaa Palvelun tarjoamisen koska tahansa. Mikäli Palvelun tarjoaminen lopetetaan, myös käyttöoikeuksien voimassaolo päättyy.
 11. Muut ehdot

  1. Kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta siirtää näihin käyttöehtoihin perustuvia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kolmannelle osapuolelle ilman toisen sopijapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.
  2. Mikäli Valio jättää käyttämättä jonkin näihin käyttöehtoihin perustuvan oikeutensa, ei tämän katsota tarkoittavan luopumista vetoamasta oikeuteen, eikä se rajoita Valion oikeutta vedota myöhemmin vastaavissa tapauksissa käyttöehtoihin.
  3. Valiolla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja vapaasti. Valio tiedottaa mahdollisista muutoksista Palvelussa. Mikäli näitä käyttöehtoja muutetaan, muutokset tulevat voimaan välittömästi, kun ne on julkaistu Palvelussa. Palvelun käyttöä jatkettaessa muutokset katsotaan hyväksytyiksi.
 12. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

  1. Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä.
  2. Näistä käyttöehdoista mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan välimiesoikeudessa Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisessa välimiesmenettelyssä, jolloin välimiesoikeuden muodostaa yksi välimies. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki, Suomi. Välimiesmenettely pidetään ja tuomio annetaan suomen kielellä.